Utbildning för funktionshindrade

Ett biståndsprojekt administrerat av FSPM med stöd av utrikesministeriet. 

Bakgrund

Skolan Quest College har tidigare fått understöd för att skolan ska kunna bli självgående, vilket den nu är. Behovet av att ge specifikt stöd till funktionshindrade studerande på skolan identifierades och därmed startades projektet. Många funktionshindrade i Laos lider av en hopplöshet eller pessimism eftersom de ofta är fattiga och eftersom samhället inte möter deras behov. Ofta är de beroende av sina familjer. Därför behöver de motiveras och uppmuntras för att ge hopp till dem.

Projektmål

Målet för projektet är att stärka funktionshindrades situation i samhället i Laos genom att erbjuda dem utbildning och yrkeskunskap, så att de lättare kan få jobb och kunna försörja sig själva, samt att minska på fattigdomen bland målgruppen och deras familjer.

Aktiviteter och resultat

Genom projektet erbjuds stipendium och annat stöd till funktionshindrade så att de kan gå IT-utbildningen på Quest College. Efter utbildningen har de mycket lättare att få jobb och även möjlighet att starta ett eget företag. 2015 kommer 20-30 studerande med funktionshinder att inleda sina 3-åriga studier vid Quest College.

Problem/behov av förändring

Fysisk oförmåga att delta i undervisningen kan hindra vissa personer att ta del projektet. Även brist på ekonomiska medel för att finansiera sina dagliga behov kan vara ett problem för en del.

Framtidsutsikter/slutsats

Hjälpen till de funktionshindrade ska på sikt leda till högre självförtroende och ge dem kapacitet att genom sin kunskap om IT hjälpa andra, speciellt andra funktionshindrade personer. Efter utbildningen behöver de inte längre vara beroende av sin familj utan kan istället hjälpa till att försörja familjen. Efter en treårsperiod förväntas skolan ha hittat sätt att själva finansiera de funktionshindrade elevernas skolgång.

Total budget för 2015-2017
2015: 37.000 €
2016: 21.000 €
2017: 21.000 €

Organisationens svenska namn Frikyrklig Samverkan FS / Finlands svenska Pingstmission rf
Projektets namn Utbildning för funktionshindrade / Education of People with Disabilities
Projektplats Vientiane, Laos
År projektet initierades 2015
Lokal samarbetspartner Foundation for People with Disabilities