Främjande av funktionsnedsatta barns rättigheter

Ett projekt för utvecklingssamarbete administrerat av FSPM med stöd av Utrikesministeriet. 

 

Bakgrund

På grund av myter och stereotyper begränsas många barn med funktionsnedsättning både inom familjen och i samhället i Tanzania. Ofta hålls de isolerade från samhället, de får inte gå i skola och har svårt att få jobb. Deras behov prioriteras inte och därför lever många ett liv beroende av andra vilket leder till en börda för fattiga familjer. Största orsakerna till detta är brist på kunskap och medvetenhet om orsaker och effekter av funktionsnedsättning, och myndigheternas riktlinjer och resurser för att hjälpa funktionsnedsatta personer är inte tillräckliga.

Projektmål

Målet med projektet är att medvetandegöra samhällen i Tanzania om funktionsnedsatta barns rättigheter och genom det bidra till en förbättrad livssituation och välmående för funktionsnedsatta barn i fattiga familjer.

Aktiviteter och resultat

Bymöten kommer att hållas för att skapa medvetenhet om funktionsnedsatta barns rättigheter. Den valda metoden motiveras av att många inte kan läsa och skriva och därför är möten mer ändamålsenliga och effektiva än t.ex. skriftlig information. Man kommer även att arbeta i skolor för att skapa medvetenhet och förståelse bland eleverna genom skriftligt material. Projektet kommer också att hjälpa barn med funktionsnedsättning att gå i skola för att bryta deras isolering från samhället. De kommer att få ekonomiskt stöd för bl.a. skoluniform och skolväska. Även lokala myndigheter, religiösa ledare, NGOs och byledare kommer att kontaktas för att man på ett strategiskt sätt skapa samarbeten och därmed kunna nå samhället i stort. Projektet kommer under det första året att rikta in sig på 40 byar och under de följande åren kommer man att besöka fler byar.

Problem/behov av förändring

En risk som kan påverka projektet är eventuella skyfall som förstör vägarna vilket gör det svårt att komma ut till byarna.

Framtidsutsikter/slutsats

Förhoppningen är att verksamheten ska bli självgående efter projektstödets slut genom att de lokala myndigheterna integrerar aktiviteter och stöd till barn med funktionsnedsättning i sina årliga utvecklingsplaner.

Total budget för 2015-2017
2015: 50.000 €
2016: 31.000 €
2017: 31.000 €

Organisationens svenska namn Frikyrklig Samverkan FS / Finlands svenska Pingstmission rf
Projektets namn Främjande av funktionsnedsatta barns rättigheter / Social and rights development for children with disability
Projektplats Biharamulo district, Kagera region, Tanzania
År projektet initierades 2015
Lokal samarbetspartner
Free Pentecostal Church in Tanzania (FPCT) (ägare av projektet), huvudkontor i Dar Es Salaam, mångårig samarbetspartner. Projektansvarig: