Kibreli – stöd för synskadade

Ett projekt för utvecklingssamarbete administrerat av FSPM med stöd av Utrikesministeriet. 

Bakgrund

För en synskadad person är livet inte alltid så lätt i Tanzania. Många blir undangömda och kan inte vara en del av samhället på samma sätt som andra. Många är fattiga eftersom de ofta inte får arbete. Genom projektet som pågått sedan 2009 har man tillsammans med målgruppen identifierat några områden som synskadade fortfarande upplever som problem och som visar att projektet fortfarande behövs: utbredd analfabetism och fattigdom, brist på stöd från släktingar, avsaknaden av hjälpmedel för inlärning samt otillräcklig kunskap om synskadades rättigheter.

Projektmål

Målet med projektet är att ge synskadade bättre levnadsförhållanden och hjälpa dem att bli av med beroende, stigmatisering och diskriminering, och istället hjälpa dem att kräva sina rättigheter. Man vill möta de synskadades behov genom att sprida kunskap och medvetenhet bland dem och deras anhöriga samt i samhället.

Aktiviteter och resultat

Genom projektet kommer man att arrangera sex seminarier per år för synskadade om entreprenörskap, HIV/Aids, läs- och skrivkunskap m.m. Vid varje seminarium kommer ca 50 personer delta. Man kommer att fortsätta etablera ett nätverk i landet bestående av 10 resurscenter som kan hjälpa synskadade i sin egen region med bland annat läs- och skrivundervisning. Projektet kommer att producera och distribuera Braille böcker (litteratur för synskadade) till synskadade personer.

Problem/behov av förändring

Det kan vara en utmaning för projektet att hänga med i den snabba utvecklingen inom teknologin, men utvecklingen är samtidigt en fördel som kan leda till förbättringar.

Framtidsutsikter/slutsats

För att verksamheten ska kunna bli självgående i framtiden kommer man under den kommande perioden att satsa på att hitta olika inkomstkällor för verksamheten.

Total budget för 2015-2017
2015: 57.000 €
2016: 35.000 €
2017: 35.000 €

Organisationens svenska namn Frikyrklig Samverkan FS / Finlands svenska Pingstmission rf
Projektets namn Kibreli Capacity Strenghtening Project (KCSP) / Stödprogram för synskadade
Projektplats Arusha, Tanzania
År projektet initierades 2009
Lokal samarbetspartner
Free Pentecostal Church in Tanzania (FPCT) (ägare av projektet), huvudkontor i Dar Es Salaam, mångårig samarbetspartner. Projektansvarig: Suleiman Ibrahim, FPCT, Arusha, Tanzania.