Habari Maalum College

Ett projekt för utvecklingssamarbete administrerat av FSPM med stöd av Utrikesministeriet. 

Beskrivning
Projektet omfattar en utvidgning och uppgradering av Habari Maalum Medias utbildning
med tyngdpunkt på radio, TV och internet. I utbildningsprogrammet ingår även fortbildning av radioproducenter. Genom att utbilda mediaproducenter som kan bidra till att påverka individerna i samhället till att bli mer ansvarstagande, demokratiska och etiskt okorrumperade avser projektet till att medverka till ett positivt samhällsbygge i ett land som lever i en dynamisk social utveckling. Behovet av mångsidigt kunniga mediaproducenter har ökat i hela Östafrika och Media Akademin kommer att ge studieplatser även till personer från omgivande länder, som Kenya, Uganda, DR Kongo, Burundi m.fl. Bland de viktigaste behoven i samhället och därmed också tyngdpunktsområdena för utbildningen är information om AIDS och andra hälsorelaterade frågor, miljövård, personlig och samhällelig etik. Det här ingår som en självklar del i utbildningen jämsides med den rent tekniska utbildningen.

Bakgrund

Utvecklingen inom media går snabbt i Afrika idag, men generellt sett saknas tillräcklig kunskap om principer och etik inom media. Syftet med fri media, att vara ett redskap för demokratiska processer, stödja mänskliga rättigheter och ge en röst till det civila samhället, är i riskzonen om det saknas bra medieutbildning och etiska principer. Medieutbildningsprogrammet på skolan är ackrediterad hos de tanzaniska myndigheterna.

Projektmål

Det långsiktiga målet med projektet är att bidra till förändrade samhällen och hållbar utveckling i östra och centrala Afrika genom relevant media och ledarskapsträning. Det konkreta kortsiktiga målet är att utveckla Habari Maalum Colleges byggnader och personal så att skolan ska kunna träna fler studerande. De studerande ska genom utbildningen få en god grund gällande teoretisk och praktisk kunskap om media samt etik.

Aktiviteter och resultat

Skolan kommer under perioden att fortsätta erbjuda en medieutbildning och en ledarskapsutbildning, samt kortkurser inom samma ämnen. Under perioden kommer projektet att konstruera byggnader för bibliotek, studio och en samlingshall. Man kommer även att satsa mer på marknadsföring för att attrahera fler studerande till media och ledarskapslinjerna. När skolan har full potential kommer den att kunna ta in 100 studerande till medieutbildningen, 50 studerande till ledarskapsutbildningen och 100 studerande på kortkurserna. Förutom dessa kurser kommer även att börja erbjuda kurser på degree-nivå inom media, IT, miljövård, och business administration.

Problem/behov av förändring

Brist på tillräckligt finansiellt stöd kan fördröja byggnadsprocessen. Realistisk tidsplanering kan minimera risken. En annan risk är att man inte skulle hitta kompetenta lärare i tid för de nya kurserna som planeras, vilket man försöker undvika genom att redan börja rekrytera och träna lärare. Det finns också en risk att tillräckligt många studerande inte ansöker till utbildningarna, vilket man ska försöka undvika med hjälp av mer aktiv marknadsföring.

Framtidsutsikter/slutsats

Projektstödet går till att bygga nödvändiga byggnader och träna lärare. Redan nu drivs själva verksamheten av de intäkter skolan får in genom skolavgifter. Efter att projektstödet tar slut kommer skolan alltså att kunna fortsätta verksamheten.

Total budget för 2015-2017
2015: 265.000 €
2016: 164.000 €
2017: 164.000 €

Organisationens svenska namn Frikyrklig Samverkan FS / Finlands svenska Pingstmission rf
Projektets namn Habari Maalum College
Projektplats Ngaramtoni, Arusha, Tanzania
År projektet initierades
2007
Lokal samarbetspartner
Free Pentecostal Church in Tanzania (FPCT) (ägare av
projektet), huvudkontor i Dar Es Salaam, mångårig
samarbetspartner. Habari Maalum Media, director David
Diigula, Arusha, Tanzania. Projektansvarig Jan-Erik Nyman,
(FSPM/IBRA Media).