Experthjälp: ledarutveckling

Ett projekt för utvecklingssamarbete administrerat av FSPM med stöd av Utrikesministeriet. 

Bakgrund

Våra samarbetspartner bedriver en mångfald av sociala hjälpprojekt i sina respektive samhällen. Under åren 2004 – 2007 har FSPM genomfört kapacitetshöjande ledarskapskurser för personal inom samarbetsorganisationer i flera afrikanska länder. Behovet av ledarskapsträning är fortgående och FSPM:s läroplan inom Leadership Development Project (LDP) utgör nu grund för de planerade ledarskapskurserna. Eftersom Kenneth grönroos var en av lärarna inom LDP har våra samarbetspartner nu vädjat om fortsatt ledarutbildning utifrån liknande läroplan som inte finns inom den lokala organisationen.

Projektmål

LCB vill väcka förståelse och implementera en grundläggande förståelse för ledarskapets principer samt hur man effektivt utvecklar personal och organisationer. På detta sätt ges samarbetspartnern verktyg att utveckla ledarskapets kapacitet till utvärdering av ledarskaps- och organisationsstrukturers styrkor och svagheter. En väsentlig del av programmet är att utveckla kursmaterial anpassat för fortsatt lokal ledarskapsträning.

Aktiviteter och resultat

Modul I och II kommer att fortsätta under perioden. För de som redan deltagit i de två första delarna kommer fortbildningsseminarier att arrangeras, s.k. Training of Trainers, inklusive uppföljning, med målsättningen att få fram ledarutbildare på nationell nivå. Det är personer som genom sin ställning och förmåga kan genomföra kapacitetshöjande träning inom respektive organisation. Under perioden kommer kursmaterial för ändamålet att utvecklas och sammanställas i samråd med de lokala aktörerna. En finländsk konsult anställs på deltid genom personalbiståndet för att arbeta med projektet.

Problem/behov av förändring

På många sätt försvåras och hindras utvecklingen och implementeringen av olika initiativ av svag ledarskapskultur i mottagarländerna.

Framtidsutsikter/slutsats

En transparent och effektiv administration stöder genomförande av projekten för utvecklingssamarbete och ledarskapsutvecklingen stärker vår strävan efter effektivitet och kvalitetssäkring på alla nivåer i samarbetsorganisationerna. Genom att lokala ledare utbildas genom Training of Trainers kursen får verksamheten en fortsättning även efter att projektet avslutas.

Total budget för 2015-2017
2015: 69.000 €
2016: 42.000 €
2017: 42.000 €

Organisationens svenska namn Frikyrklig Samverkan FS / Finlands svenska Pingstmission rf
Projektets namn Experthjälp FSPM / ledarutveckling / Kenneth Grönroos
Projektplats Tanzania, Burundi, Benin, Etiopien, Indien, Laos, Filippinerna
År projektet initierades
2012
Lokal samarbetspartner
Free Pentecostal Church in Tanzania (FPCT), Dar Es Salaam, Tanzania. Samt motsvarande samarbetspartner i resp. land.