Lågstadium, skolhem och yrkesskola

Ett projekt för utvecklingssamarbete administrerat av FSPM med stöd av Utrikesministeriet.

Bakgrund
Projektet riktar sig särskilt till de fattiga familjer som inte kan bekosta sina barns skolgång. Skolhemmet som startats under år 2005 kommer under 2015-2017 att ge 200 barn i åldern 7-15 år bostad, mat, sjukvård och skolgång. Dessutom deltar drygt 300 elever i skolan utan att bo på internatet. För de allra fattigaste barnen – stenkrossarna (bonded labourers) – drivs en skola med stöd från projektet där upp till 200 barn får grundskolundervisning i enlighet med den indiska läroplanen. För att ge en del av eleverna en yrkesutbildning har man en yrkeskurs (1 årig) i hushållselektronik med plats för 30 studerande. Skolorna är registrerade hos myndigheterna och eleverna deltar regelbundet i de nationella examensprov som är gemensamma för alla skolor i Indien.

Projektmål
Mål för projektet är att erbjuda skolgång åt fattiga barn som saknar möjlighet att besöka skola eller vars föräldrar inte haft råd att sätta sina barn i skola. Att låta fattiga familjers barn gå i skola i stället för att arbeta. Att höja barnens hälsotillstånd genom hälsovård, hygien och tillräckligt med mat i samband med skolgången. Samtidigt vill man öka samhällets sociala ansvar för de fattiga familjerna. Ett annat mål är att utveckla en sjuksköterskeutbildning på en nivå som motsvarar myndigheternas krav.
 
Aktiviteter och resultat
Skolorna fungerar enligt det indiska skolsystemet, följer dess läroplan och eleverna deltar i de nationella examinationerna. De hundratals barnen aktiveras genom fysisk fostran förutom den teoretiska utbildning man får. Under året kommer 200 skolelever vid Bethania Residential School att få fadderstöd från Finland genom projektet. Sammanlagt kommer man att ha 680 elever på skolan från och med nästa år, vilket är en ökning med 50 elever jämfört med år 2014.
Sjuksköterskeskolan kommer att ha 90 elever år 2015, 30 på varje årskurs. Första och andra året har redan startats och under 2015 startar även tredje året på utbildningen. Utrustning för sjuksköterskeutbildningen kommer att köpas in under året. Med hjälp av inkomsterna från sjuksköterskeutbildningen kommer man att sponsra skolgången för 5 elever från Stenkrossarskolan som tidigare understöddes via projektet.
 
Problem/behov av förändring
Utmaningarna för projektet gäller den finansiella aspekten. Höjda levnadskostnader och höjningar av lärarnas löner kan innebära utmaningar för projektet.
 
Framtidsutsikter/slutsats
För att undvika att målgruppen blir helt beroende av projektet och för att garantera att projektet kan bli självbärande i framtiden så motiverar man målgruppen att i framtiden själva bidra med en liten summa för skolgången.
 
Total budget för 2015-2017

2015: 86.000 €
2016: 47.000 €
2017: 47.000 €

Organisationens svenska namn Frikyrklig Samverkan FS / Finlands svenska Pingstmission rf
Projektets namn Skolhem, lågstadieskola och yrkesskola
Projektplats Kethanakonda, Andhra Pradesh, Indien
År projektet initierades
2004
Lokal samarbetspartner Christopher Educational and Socioeconomic Development association (CESDA) (ägare av projektet) och United Christian Church in India (UCCI), Director Nalini Winston (N.N. Asha Latha)

 


Stöd barnen i Indien!

Det finns två sätt att stöda barnen i Indien genom FSPM:
1. Genom en direkt penninggåva som ger CESDA det stöd organisationen behöver för att kunna ge de fattigaste barnen både skola och omsorg.
2. Genom att bli fadder och kontinuerligt stöda ett barn under en tid – för 25 € per månad ger du ett barn möjlighet till både skola och omsorg.Vill du ge en penninggåva kan du betala in den till konto:
Finlands Svenska Pingstmission Kontonummer: 495810-22012.
Märk inbetalningen med ”Skolor i Indien”
Om du är intresserad av att bli fadder för ett barn i Indien eller om du vill ha mera information kan du kontakta:
Finlands Svenska Pingstmission, Stora Byvägen 34, 04130 Sibbo.
Tel 06-3177580, 050-3008207 – epost: info@fspm.fi
eller
Bianca Holmberg (fadderkoordinator) tel. 040 5780487
e-post: bianca.je.holmberg@gmail.com